Δράσεις

Το έργο MMEHR υποστηρίζει τους δασκάλους, τους εκπαιδευτές και τους μαθητές και προωθεί τη ψηφιακή μάθηση και την αποτελεσματική επαγγελματική απασχόληση, βελτιώνοντας την πρόσβαση στην αγορά εργασίας μέσω της απόκτησης ψηφιακών και πολυπολιτισμικών δεξιοτήτων που μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι επερχόμενοι επαγγελματίες του Aνθρώπινου Δυναμικού. Χάρη στην προσέγγιση του έργου MMEHR, οι εκπαιδευόμενοι στον τομέα Ανθρώπινου Δυναμικού θα έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν ένα νέο σύνολο υψηλού επιπέδου πολυπολιτισμικών και ψηφιακών δεξιοτήτων, σχετικά με:

  1. την αποτελεσματική αξιοποίηση των τεχνικών 4.0 για την πολυπολιτισμική αναγνώριση και αξιολόγηση των Ανθρωπίνων Πόρων (Βιομηχανία 4.0)
  2. την χρήση καινοτόμων παιδαγωγικών προσεγγίσεων με επίκεντρο τον εκπαιδευόμενο και ενίσχυση της ψηφιακής προσέγγισης στη μάθηση, τη διδασκαλία, την κατάρτιση και τη νεολαία σε διάφορα επίπεδα
  3. την προώθηση της πρόσβασης και της μάθησης μέσω των Διαδικτυακών Πλατφορμών Μάθησης Ελεύθερης Πρόσβασης (OER) για την ανάπτυξη δεξιοτήτων αναγνώρισης και αξιολόγησης υψηλού επιπέδου στον τομέα του Ανθρώπινου Δυναμικού.