Εκπαίδευση

"Resources multicultural recognition and evaluation 4.0" και το Εκπαιδευτικό Εργαλείο MOOC θα συμβάλλουν:
 
 (1) Στην ενημέρωση των μαθητών και των εκπαιδευτών σχετικά με τη δυνατότητα απόκτησης δεξιοτήτων Τεχνολογίας Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) προκειμένου να διδάξουν και να μελετήσουν τις πολυπολιτισμικές δεξιότητες 4.0 που σχετίζονται με την αναγνώριση / διαχείριση / αξιολόγηση του Ανθρώπινου Δυναμικού, σύμφωνα με τις στρατηγικές που αναφέρονται στον ορισμό της Βιομηχανίας 4.0.
 
 (2) Στη δημιουργία ενός διεπιστημονικού εκπαιδευτικού προγράμματος σπουδών για εκπαιδευτές και μαθητές, όπου θα περιλαμβάνεται ο τομέα της αναγνώρισης / διαχείρισης του Ανθρώπινου Δυναμικού και θα προσδιορίζονται οι ανάγκες κατάρτισης και οι εγκάρσιες δεξιότητες που απαιτούνται για την ανάπτυξη πολυπολιτισμικών δεξιοτήτων και ικανοτήτων υψηλού επιπέδου.
 
 (3) Στη δημιουργία εκπαιδευτικού περιεχομένου που σχετίζεται με επαγγελματίες Ανθρώπινου Δυναμικού (εκπαίδευση προς τους εκπαιδευτές) σχετικά με τη διδασκαλία χρησιμοποιώντας Διαδικτυακές Πλατφόρμες Μάθησης Ελεύθερης Πρόσβασης (OER). Με τον τρόπο αυτό υποστηρίζεται η πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης του 2013 για Άνοιγμα της Εκπαίδευσης μέσω της προώθησης και ανάπτυξης νέων τρόπων διδασκαλίας, ιδίως μέσω νέων μορφών εξατομικευμένης μάθησης και στρατηγικής χρήσης των OER.
 
 (4) Στις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις σχετικά με το Πρόγραμμα του 2011 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον Εκσυγχρονισμό με σκοπό τη βελτίωση της δια βίου μάθησης μέσω της δημιουργίας ευέλικτων τρόπων μάθησης και για την ανάπτυξη τρόπων βελτίωσης του ποσοστού και της ποιότητας της απασχολησιμότητας.