Τεχνικές Κατευθυντήριες Οδηγίες Πολυπολιτισμικής Αναγνώρισης και Αξιολόγησης 4.0 για το Ανθρώπινο Δυναμικό

Οι Τεχνικές Κατευθυντήριες Οδηγίες

Οι Τεχνικές Κατευθυντήριες Οδηγίες MMEHR βασίζονται σε τρεις κύριες ερευνητικές δραστηριότητες:  συνεντεύξεις με 50 ειδικούς στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού στις χώρες εταίρους του MMEHR, έρευνα όπου συμπεριλαμβανονται ακαδημαϊκές μελέτες για τις πολυπολιτισμικές και πολυδιάστατες δεξιότητες στο ανθρώπινο δυναμικό, και μια συλλογή καλών πρακτικών σημαντικές για την ανάπτυξη των Τεχνικών Κατευθυντήριων Οδηγίών MMEHR. Οι προτεινόμενες Τεχνικές Κατευθυντήριες Οδηγίες Πολυπολιτισμικής Αναγνώρισης και Αξιολόγησης 4.0 για το Ανθρώπινο Δυναμικό περιλαμβάνουν τεχνικές συστάσεις για τις εκπαιδευτικές ενότητες του προγράμματος MMEHR, πληροφορίες για πιθανές μορφές και μεθόδους μάθησης, εκπαιδευτικούς στόχους και αποτελέσματα, τρόπους αξιολόγησης και θέματα σχετικά με τη βιομηχανία 4.0.

Διαθέσιμο σε English, Ελληνικά, Italiano, Română, Deutsch, Türkçe.